Zapytanie ofertowe

DATA PUBLIKACJI: 04.12.2021 r.

DATA SKŁADANIA: 10.12.2021 r.

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Wrocław Centrum zadania pn.

EDUKACJA ZDROWOTNA I WSPARCIE PSYCHICZNE OSÓB CHORYCH NA CUKRZYCĘ ORAZ ICH RODZIN/OPIEKUNÓW

 

Zamawiający:

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Wrocław Centrum, 50-148 Wrocław, ul. Biskupia 11, tel. 71/ 341 76 57

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć aktywności ruchowej na sali, basenie i w terenie dla osób chorych na cukrzycę, mieszkańców Wrocławia.

Szczegółowe warunki zamówienia:

1. Miejsce i czas realizacji zlecenia:

Rejon osiedli: Sępolno, Krzyki, Gądów, Stare Miasto oraz tereny zielone (Parki)

2. Termin realizacji zlecenia: od 1 marzec do 30 listopada 2022 r.

3. Zakres zadań: 3.1. przeprowadzenie naboru uczestników zadania zgodnie z kryteriami oraz wymogami

gwarantującymi bezpieczeństwo.

Uczestnikami zadania mogą być:

osoby dorosłe mieszkające na terenie miasta Wrocławia

- z rozpoznaną cukrzycą

- posiadające zaświadczenie od lekarza potwierdzające rozpoznanie cukrzycy

i o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach aktywności ruchowej,

3.2. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji z realizacji zadania zgodnie

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz udostępnianie jej na każde żądanie

Zamawiającemu: a) zaświadczenie od lekarza potwierdzające rozpoznanie cukrzycy i o braku przeciwwskazań

do udziału w zajęciach aktywności ruchowej,

b) imienne listy osób wraz z kartą obecności uczestniczących na zajęciach ruchowych ,

 

3.3. opracowanie tygodniowego i miesięcznego harmonogramu zajęć prowadzonych w ramach zadania oraz realizowanie ich zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

3.4. zajęcia ruchowe powinny być prowadzone na sali, basenie i w terenie grupach nie mniejszych liczebnie niż 10-15 osób.

3.5. zapewnienie uczestnikom zadania bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć.

3.6. realizator ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone uczestnikom przy realizacji zadania. Jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

3.7. sporządzanie okresowych sprawozdań merytorycznych z realizacji zadania za poszczególne okresy rozliczeniowe określone w umowie.

3.8. w czasie realizacji zadania Realizator stara się zapewnić wysoką frekwencję uczestników oraz prowadzi na bieżąco działania informacyjne w środowisku o programie i współpracuje z innymi instytucjami i podmiotami.

 

3.09. realizator zobowiązany jest do zamieszczenia w widocznym miejscu informacji o współfinansowaniu z budżetu Miasta Wrocławia (logo Miasta Wrocławia, adres

internetowy www.wroclaw.pl)

 

3.10. realizator z obowiązany jest do zapoznania wszystkich uczestników zadania z regulaminem korzystania z zajęć.

 

3.11. realizator nie może pobierać opłat od uczestników zadania

 

Warunki jakie musi spełniać Zleceniobiorca:

kwalifikacje zawodowe do realizacji zadania

 

b) minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla osób chorych na cukrzycę

c) posiadanie ważnej polisy OC

d) realizator zobowiązany jest dysponować odpowiednimi pomieszczeniami i niezbędnym

sprzętem do prowadzenia zajęć ruchowych na sali, basenie oraz w terenie.

 

Miejsce i czas złożenia oferty:

Oferty proszę zgłaszać osobiście lub listownie w formie pisemnej na druku formularza ofertowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Wrocław Centrum, 50-148 Wrocław, ul. Biskupia 11.

Oferty przyjmowane są do 10 grudnia 2021 r. do godz. 15.00

Dodatkowe informacje:

1. Zapytanie ofertowe może być unieważnione bez podania przyczyny.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru tylko niektórych ofert.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy wraz z załącznikami

 

 

 
 

PSD Wrocław

08 grudnia 2021

ADRES KOŁA : 

50-148 Wrocław, ul.Biskupia 11 
(między Wita Stwosza a Oławską)
 
telefon:  71 /3417657
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Wrocław 
KRS: 0000224202 
Numer konta: 
31 1940 1076 3106 3515 0000 0000