Zapytanie ofertowe 2021 rok.

DATA PUBLIKACJI: 04.12.2020 r.

DATA SKŁADANIA: 10.12.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Wrocław Centrum zadania pn. EDUKACJA ZDROWOTNA I WSPARCIE PSYCHICZNE OSÓB CHORYCH NA CUKRZYCĘ ORAZ ICH RODZIN/OPIEKUNÓW
 
 Zamawiający:
 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Wrocław Centrum, 50-148 Wrocław, ul. Biskupia 11, tel. 71/ 341 76 57
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć aktywności ruchowej na sali, basenie i w terenie dla osób chorych na cukrzycę, mieszkańców Wrocławia.
 
Szczegółowe warunki zamówienia:
 
1. Miejsce i czas realizacji zlecenia: 
 
   Rejon osiedli: Sępolno, Krzyki, Gądów, Stare Miasto oraz tereny zielone (Parki)
 
2. Termin realizacji zlecenia: od 01 kwietnia do 30 listopada 2021 r. 
 
3. Zakres zadań:
      3.1. przeprowadzenie naboru uczestników zadania zgodnie z kryteriami oraz       wymogami  gwarantującymi bezpieczeństwo. 
       Uczestnikami zadania mogą być:  
      osoby dorosłe mieszkające na terenie miasta Wrocławia
           - z rozpoznaną cukrzycą
           - posiadające zaświadczenie od lekarza potwierdzające rozpoznanie cukrzycy
             i o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach aktywności ruchowej 
                                                                                                                                        3.2. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji z realizacji zadania zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz udostępnianie jej na każde żądanie Zamawiającemu: 
 a) zaświadczenie od lekarza potwierdzające rozpoznanie cukrzycy i o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach aktywności ruchowej, 
b) imienne listy osób wraz z kartą obecności uczestniczących w zajęciach ruchowych 
 
3.3. opracowanie tygodniowego i miesięcznego harmonogramu zajęć prowadzonych w ramach zadania oraz realizowanie ich zgodnie z przedstawionym harmonogramem.      
3.4. zajęcia ruchowe powinny być prowadzone na sali, basenie i w terenie grupach nie mniejszych liczebnie niż 10-15 osób.  
                                                                                                                            3.5. zapewnienie uczestnikom zadania bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć. 
                                                                                                                          3.6. realizator ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone uczestnikom przy realizacji zadania. Jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
                                                                                                                                        3.7. sporządzanie okresowych sprawozdań merytorycznych z realizacji zadania za       poszczególne okresy rozliczeniowe określone w umowie.   
                                                                                                                                        3.8. w czasie realizacji zadania Realizator stara się zapewnić wysoką frekwencję uczestników oraz prowadzi na bieżąco działania informacyjne w środowisku o programie i współpracuje z innymi instytucjami i podmiotami.
           
     3.09. realizator zobowiązany jest do zamieszczenia w widocznym miejscu informacji o współfinansowaniu z budżetu Miasta Wrocławia (logo Miasta Wrocławia, adres 
internetowy www.wroclaw.pl)
 
     3.10. realizator zobowiązany jest do zapoznania wszystkich uczestników zadania z regulaminem korzystania z zajęć.
 
     3.11. realizator nie może pobierać opłat od uczestników zadania
 
Warunki jakie musi spełniać Zleceniobiorca:
 
    a) kwalifikacje zawodowe do realizacji zadania 
 
    b) minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla osób chorych na cukrzycę
 
    c) posiadanie ważnej polisy OC
 
    d) realizator zobowiązany jest dysponować odpowiednimi pomieszczeniami i       niezbędnym  sprzętem do prowadzenia zajęć ruchowych na sali, basenie oraz w terenie.
 
Miejsce i czas złożenia oferty: 
 
Oferty proszę zgłaszać osobiście lub listownie w formie pisemnej na druku formularza ofertowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Wrocław Centrum, 50-148 Wrocław, ul. Biskupia 11. 
 
Oferty przyjmowane są do 10 grudnia 2021 r. do godz. 12.00 
 
Dodatkowe informacje:
 
1. Zapytanie ofertowe może być unieważnione bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru tylko niektórych ofert.
 
Załączniki:
 
1. Formularz ofertowy wraz z załącznikami 

PSD Wrocław

04 grudnia 2020

ADRES KOŁA : 

50-148 Wrocław, ul.Biskupia 11 
(między Wita Stwosza a Oławską)
 
telefon:  71 /3417657
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Wrocław 
KRS: 0000224202 
Numer konta: 
31 1940 1076 3106 3515 0000 0000