Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym i wzorem umowy.

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW

     KOŁO WROCŁAW  
        50 - 148 WROCŁAW, ul. Biskupia 11
KRS: 0000224202 tel./fax 71/ 341 76 57 nwc@epf.pl www.psd.wroclaw.pl

 

 

Wrocław, dnia 08.12.2020
Załącznik nr 3 
do regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wydruk wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego:
3 opracowań graficznych poradnika dla osób chorych na cukrzycę typu II w przeliczeniu na  
1200 kcal; 1500 kcal; 1800 kcal.
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro 
                                                                   
1.Zamawiający:
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW
KOŁO WROCŁAW – CENTRUM
Ul. Biskupia 11
50-149 WROCŁAW
                                                                                                                                                          
2.Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:
1) wydruk wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 3 opracowań graficznych poradnika dla osób chorych na cukrzycę typu II.
Są to poradniki:
1) poradnik dla osób chorych na cukrzycę typu II - 1200 kcal
2) poradnik dla osób chorych na cukrzycę typu II -1500 kcal
3) poradnik dla osób chorych na cukrzycę typu II - 1800 kcal
Parametry
ilość pozycji                                             3
format                                                        A4
ilość stron                                                 plik z jadłospisem - 1200 kcal / 200 stron + okładka  
                                                                      plik z jadłospisem - 1500 kcal / 204 strony + okładka 
                                                                      plik z jadłospisem - 1800 kcal / 204 strony + okładka
                                                           pliki gotowe do druku zostaną przekazane wybranemu Oferentowi                                                                                 po  rozstrzygnięciu  zapytania.
                                                                     ( przykładowy plik zamieszczony jest poniżej, każdy plik ma inną                                                                                                kolorystykę, pliki dane do  druku mogą się nieznacznie różnić).
 
rodzaj papieru okładki                       kreda 250g , folia błysk
rodzaj papieru wnętrza                      offset 80 
ilość kolorów okładki i wnętrza      full kolor
rodzaj okładki                                        miękka, klejona
zadruk okładki i wnętrza                   dwustronny
 
rodzaj papieru wnętrza                      offset 80 
ilość kolorów okładki i wnętrza      full kolor
rodzaj okładki                                        miękka, klejona
zadruk okładki i wnętrza                   dwustronny
 
Klasyfikacja zamówienia wg CPV: 79823000-9 – usługi drukowania i dostaw
 
Szczegółowe warunki zamówienia:
 
1.Miejsce realizacji zlecenia: w siedzibie Wykonawcy
2.Termin realizacji zlecenia: Poradniki muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego maksymalnie do 14 dni roboczych od momentu podpisania umowy.
3.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
Liczba Poradników – 100%
Łączna kwota przeznaczona na realizację zamówienia to 29 125,00 zł brutto (kwota uwzględnia już koszty dostawy). Oferent proszony jest o wskazanie ilości Poradników jaką może wykonać w podanej przez Zamawiającego kwocie (sugerowana jest równa liczba jadłospisów z każdej wymienionej kaloryczności z każdego rodzaju Poradnika).                                                                                                                                                         
 4. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia: Wybór najkorzystniejszych ofert zostanie dokonany niezwłocznie. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę Oferenta, którego oferta zostanie wybrana. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Oferentem. W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Oferenta, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z oferentem, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna. Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia do złożonej oferty oraz zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert.
5.Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:
Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 15.12.2020 r.  w siedzibie POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW, KOŁO WROCŁAW – CENTRUM przy ul. Biskupia 11, 50-149 WROCŁAW.
Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach 11:00-13:00
Zamawiający dopuszcza również składanie ofert mailem w formie zeskanowanego dokumentu na adres 
e-mail - nwc@epf.pl
 
6.Opis warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie wypełnionego formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 1
Termin związania z ofertą: 7 dni od upływu terminu do składania ofert
 
7.Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia: 
pisemnie na adres: POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW, KOŁO WROCŁAW – CENTRUM przy ul. Biskupia 11, 50-149 WROCŁAW.
  a) e-mailem: nwc@epf.pl
  b) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami: Anna Ściążko – Tel. 501085959, Małgorzata Krajewska -  
      Tel. 577688955
8.Warunki płatności za przedmiot zamówienia: określone w umowie
Załączniki do zapytania ofertowego:
Formularz ofertowy
Wzór umowy 
Przykładowe pliki do druk
 
 
                                                                                      Zatwierdził
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW
       KOŁO WROCŁAW  
      50 - 148 WROCŁAW, ul. Biskupia 11
                  KRS: 0000224202 tel./fax 71/ 341 76 57 nwc@epf.pl www.psd.wroclaw.pl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
FORMULARZ OFERTOWY 
 
1. Realizacja zlecenia:  wydruk wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno-edukacyjnych.
 
2. Imię i nazwisko / nazwa składającego ofertę: 
............................................................................................................................
3. Adres: .............................................................................................................                          
                       miejscowość kod pocztowy
...........................................................................................................................
                                            ulica i numer lokalu
........................................... .......................................................
              telefon e-mail
4. PESEL: .............................................................................................................
5. NIP: ...............................................................................................................
6. Regon: ...........................................................................................................
7. Kwalifikacje i doświadczenie: ………………………………………………………
Łączna ilość sztuk Poradnika dla osób chorych na cukrzycę typu II ………………
w tym:
1) poradnik dla osób chorych na cukrzycę typu II - 1200 kcal - Ilość sztuk ………………
2) poradnik dla osób chorych na cukrzycę typu II -1500 kcal - Ilość sztuk ………………..
3) poradnik dla osób chorych na cukrzycę typu II - 1800 kcal - Ilość sztuk ………………..
 
Informacja o RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Wrocław-Centrum z siedzibą we Wrocławiu ul. Biskupia 11, przedstawicielem jest Pan Dawid Żak
 Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod adresem e-mail: nwc@epf.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 informacja o wyniku postępowania zostanie udostępniona na stronie internetowej www.psd.wroclaw.pl
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem udziału w zapytaniu ofertowym
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Potwierdzam zgodność danych zawartych w formularzu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
Zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę do niego żadnych zmian. 
                                                                            
 
 
………………………………………..
                                                                                          pieczątka / podpis Oferenta
 
 
 
Umowa NR …………………………………..
 
 
zawarta w dniu ……………………………2020 r. pomiędzy niżej wymienionymi stronami:
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW, KOŁO WROCŁAW – CENTRUM przy ul. Biskupia 11, 50-149 WROCŁAW.
Regon: 020418907, Sąd Rejonowy Dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gosp. KRS 0000224202 reprezentowanym przez :
        - Annę Ściążko – Wiceprezes Zarządu
        - Małgorzatę Krajewską – Skarbnika, zwanymi w dalszej treści umowy Zamawiającym a:  
 
Nazwa: ………………………………………………………………………………………………..
 
Adres:………………………………………………………………………………………………………………….....
 
Nip: ………………………………………………… Regon:……………………………………………………………
 
reprezentowaną przez …………………………….., zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.
 
                                                                 § 1
 
Przedmiotem niniejszej umowy jest wydruk wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Poradników dla osób chorych na cukrzycę typu II
 
                                                                  § 2
1. Wykonanie przedmiotowej umowy odbędzie się w następujących miejscu: w siedzibie Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego w terminie do 
 
 14 dni roboczych od momentu podpisania umowy . Przed dostarczeniem do Zamawiającego Poradniki podlegają wcześniejszej akceptacji Zamawiającego w szczególności projekt.
 
                                                                  § 3
 
1.Całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy za 1200 sztuk Poradników wynosi: 
   29 125 PLN(brutto), słownie: (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych brutto)
 
2.Wynagrodzenie płatne po wykonaniu całości zlecenia z zastrzeżeniem § 4.
 
3.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub niezgodności z umową, Wykonawca usunie zgłoszone wady/niezgodności w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 
 
4.Powyższe uprawnienie nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów KC. 
 
 
 
Rozliczenie finansowe przedmiotowej umowy nastąpi po przedłożeniu faktury przez Zleceniobiorcę i stwierdzeniu wykonania przedmiotu umowy przez osobę sprawującą nadzór nad realizacją programu, nie później niż do 7 dni od daty przedłożenia. 
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy:
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
 
                                                                § 5
Jeżeli Wykonawca przerwie lub odstąpi od wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 umowy.
W przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z zawartymi w umowie ustaleniami Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.
Kara winna zostać zapłacona w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zleceniobiorcy powiadomienia Zleceniodawcy o stwierdzeniu naruszenia. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
 
 
§ 6
 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.                                                                                                                                                   
   
     § 7
 
W sprawach spornych, nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
§ 8
 
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozwiązać polubownie na drodze mediacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego . 
 
 
§ 9
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
    
 
 
 
                          Wykonawca                                                                                           Zamawiający
 
 
 

PSD Wrocław

08 grudnia 2020

ADRES KOŁA : 

50-148 Wrocław, ul.Biskupia 11 
(między Wita Stwosza a Oławską)
 
telefon:  71 /3417657
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Wrocław 
KRS: 0000224202 
Numer konta: 
31 1940 1076 3106 3515 0000 0000